✉️Animo (VZW)
BE 0474.627.334
Poreistraat 10, 3600 Genk
[email protected]
www.sintgenk.be

Retourbeleid

Het kan wel eens voorkomen dat u de aankoop voor een ticket voor de Sinterklaasvoorstelling wil annuleren. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering terugstorten. Na deze datum doen wij geen terugbetaling van het ticket. Ook niet in geval van de verplichting van het Covid Safe Ticket, ziekte of quarantaine.

Algemene voorwaarden van de Sinterklaasvoorstelling van VZW ANIMO

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen VZW ANIMO en een bezoeker. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met VZW ANIMO sluit terzake van het bijwonen van een door VZW ANIMO te organiseren evenement. VZW ANIMO zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. VZW ANIMO zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. VZW ANIMO verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met VZW ANIMO. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt VZW ANIMO hiervoor zijn verontschuldigingen aan. Alle door VZW ANIMO, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. VZW ANIMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door VZW ANIMO en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van VZW ANIMO te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan VZW ANIMO heeft verkregen, afdracht van de toegangsprijs door de derde aan VZW ANIMO om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, en het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan VZW ANIMO verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Toegangsbewijzen blijven eigendom van VZW ANIMO, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen via VZW ANIMO of van andere erkende (voor-)verkoopadressen. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan VZW ANIMO inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VZW ANIMO, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.

VZW ANIMO behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen. Het verblijf van de Bezoeker tijdens de voorstelling van VZW ANIMO is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

VZW ANIMO is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van VZW ANIMO, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen VZW ANIMO verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. VZW ANIMO is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van VZW ANIMO onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen VZW ANIMO en de Bezoeker dienen VZW ANIMO binnen acht dagen, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door VZW ANIMO niet in behandeling genomen. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door VZW ANIMO te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van VZW ANIMO:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen VZW ANIMO en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal VZW ANIMO het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, danwel de keuze van het theater die voorziening al dan niet aan te bieden;
i. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

Bij eventuele annulering van het evenement omdat de Covid-situatie ons daar toe verplicht volgen wij de regels van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 en vervolgens opnieuw gepubliceerd op 18 september 2020 (laatste wijziging op 12 mei 2021). Dat zegt dat er geen terugbetaling kan gevraagd worden voor een show waarvan er nog geen nieuwe datum is gekend. We kunnen dus geen terugbetalingsaanvragen voor die show verwerken. Er wordt bijgevolg gevraagd te wachten tot een nieuwe datum bekend is. U wordt altijd op de hoogte gehouden via e- mail. Als die nieuwe datum wordt gevonden, dan word je opnieuw op de hoogte gebracht via e-mail.

Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door VZW ANIMO worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de GDPR. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden gemeld via [email protected]